Nabór

ZARZĄDZENIE nr  1/2019

Dyrektora Przedszkola nr 22 w Rybniku

z dnia 06.03.2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 oraz art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zmianą), zarządzam się co następuje:

§1

Powołanie Komisji

 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną.
 2. Celem działania Komisji Rekrutacyjnej jest przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola na rok szkolny 2019/2020

§2

Skład Komisji

 1. Na członków Komisji Rekrutacyjnej, o której mowa w §1 powołuję:

 

 1. Annę Berezowską
 2. Ewelinę Urbaczka
 3. Ewelinę Juraszczyk

 

 1. Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej wyznaczam Annę Berezowską .

§3

Zadania

 1. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:
  1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego z zachowaniem obowiązujących zasad rekrutacji,
  2. przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów nie zakwalifikowanych,
  3. przygotowanie oraz podanie od publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
  4. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,
  5. weryfikacja danych zawartych w dostarczonych wnioskach,
  6. nadzór nad poprawnością systemu elektronicznego w procesie rekrutacji,
  7. sporządzanie w przewidzianym w przepisach prawa terminie uzasadnień odmów przyjęcia kandydatów, których rodzice o to wystąpili,
  8. niezwłoczne udzielanie Dyrektorowi wszelkich wyjaśnień związanych
   z procesem rekrutacji,
  9. dbanie o przetwarzanie danych osobowych kandydatów w trakcie całego procesu rekrutacji, z poszanowaniem zapisów ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Do zadań Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
  1. określenie szczegółowego trybu i terminów pracy Komisji Rekrutacyjnej,
  2. organizacja i kierowanie pracami Komisji Rekrutacyjnej,
  3. nadzór nad prowadzeniem dokumentacji prac Komisji Rekrutacyjnej,
  4. zwracanie się do rodziców o przedstawienie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w dostarczonych wnioskach oraz określanie wiążących ich terminów dostarczenia tych dokumentów,
  5. w szczególnych przypadkach występowanie do prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie wybranych okoliczności wskazanych w przedstawionym wniosku i dokumentach.

§4

Zasady pracy

 1. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje większością głosów przy udziale co najmniej 2/3 pełnego składu Komisji.
 2. W przypadku, gdy Komisja nie jest w stanie wyłonić większości decydujący głos ma Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej.
 3. Protokół postępowania rekrutacyjnego podpisuje Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej.
 4. Każdemu członkowi Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo zgłoszenia do protokołu, o którym mowa w ust. 3 zdania odrębnego wraz z uzasadnieniem lub uwag.

 

§5

Bezstronność

 1. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej pracują w niej z zachowaniem zasad profesjonalizmu, rzetelności i bezstronności.
 2. W przypadku, gdy praca w Komisji Rekrutacyjnej rodzi lub może rodzić ryzyko niezachowania zasad, o których mowa w ust. 1 lub powodować dla członka Komisji konflikt interesów (w szczególności w sytuacji, gdy postępowaniem rekrutacyjnym objęte jest dziecko członka Komisji Rekrutacyjnej lub dziecko członka jego bliskiej rodziny) osoba taka jest zobowiązana do zawieszenia swojej pracy w Komisji i niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Dyrektora przedszkola.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Dyrektor przedszkola niezwłocznie w trybie zarządzenia zmienia skład Komisji Rekrutacyjnej usuwając z niej członków, o których mowa w ust. 2, zastępując ich innymi osobami lub zmniejszając skład Komisji.

§6

Postępowanie uzupełniające

 1. W przypadku, gdy w wyniku postępowania rekrutacyjnego nie wszystkie oferowane przez przedszkole miejsca zostały obsadzone Komisja Rekrutacyjna prowadzi także postępowanie uzupełniające.
 2. Zadania i zasady pracy Komisji Rekrutacyjnej w postępowaniu uzupełniającym są identyczne, jak w przypadku podstawowego postępowania rekrutacyjnego.
 3. W odniesieniu do zapisów w §3 ust. 1 lit. e, z postępowania uzupełniającego sporządza się odrębny protokół.

§7

Postanowienia końcowe

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Przedszkola nr 22 w Rybniku

Mgr Olga Wodecka-Oskroba

 

*************************************************************

 

 

 

 

**************************************************************

 

NABÓR DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY

2019/ 2020  

ZARZĄDZENIE 77/2019 

PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 29 stycznia 2019 r. 

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym
 

Działając na podstawie: 

- art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianą) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zmianą),

 zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego 
do publicznych przedszkolii oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, 
dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym na rok szkolny 2019/2020, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

§ 2. 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam właściwemu Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu oświatę. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

****************************************************************************

 

Zasady naboru do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

 

Wychowanie przedszkolne (zapisy ustawowe – Prawo oświatowe)

Art. 31. 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 2, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

6. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

7. Dziecko uzyskuje prawo, o którym mowa w ust. 6, z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata.

8. Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku, o którym mowa w ust. 4, oraz realizacji prawa, o którym mowa w ust. 6, jest zadaniem własnym gminy.

 

Zasady naboru do przedszkola

 

 1. Rodzice dzieci uczęszczających do danego publicznego przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie od 18marca do 22 marca br.
 2. W związku z bardzo dużym zapotrzebowaniem na miejsca informujemy, że w wielu dzielnicach funkcjonują oddziały poza budynkiem przedszkola. Decyzja o przydziale dziecka do konkretnego oddziału jest podejmowana wyłącznie przez dyrektora.
 3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu. Witryna naborowa dla rodziców będzie dostępna od 1 kwietnia do 12kwietnia br.(do godz. 15.00)www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl
 4. Zgodnie z ustawą pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają kandydaci zamieszkali w Rybniku.
 5. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc - na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego stosuje się następujące tzw. kryteria ustawowe:

a)      wielodzietność rodziny kandydata- potwierdzona oświadczeniem rodzica,

b)      niepełnosprawność kandydata - potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności,

c)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata- potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności,

d)     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata- potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności,

e)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata- potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności,

f)       samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

g)      objęcie kandydata pieczą zastępczą– potwierdzone dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą.

Kryteria te mają jednakową wartość, są brane pod uwagę łącznie.

Definicje ustawowe:

 • wielodzietność rodziny - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (za dzieci uznaje się pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko);
 • samotne wychowywanie dziecka - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria określone przez Radę Miasta Rybnika:

a)      Kandydat samotnie wychowywany w rodzinie, którego rodzic/opiekun prawny pracuje lub studiuje/uczy się w trybiedziennym

b)      Kandydat, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym

c)      Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola i potwierdziło wolę uczęszczania nadal do tego przedszkola

d)     Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola

e)      Kandydat, w stosunku do którego na pierwszym miejscu listy preferencji wskazano przedszkole znajdujące się w obwodzie szkoły podstawowej, właściwej dla miejsca zamieszkania kandydata

f)       Kandydat, którego rodzeństwo do 31 grudnia roku rekrutacji, nie będzie miało ukończonych 18 lat

 1. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
 2. Wniosek należy wypełnić w systemie, wydrukować, podpisać i dostarczyć do przedszkola „pierwszego wyboru”. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie powyższych kryteriów:

 

a)      dokumentypotwierdzające niepełnosprawność, rozwód lub separację, pieczę zastępczą oraz orzeczenia PPP są składane w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez rodzica kandydata,

b)      oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

c)      W uzasadnionych przypadkach:

 • przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do rodziców o przedstawienie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach,
 • lub w szczególnych przypadkach może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie tych okoliczności. Prezydent Miasta potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

 

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, będzie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.
 2. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

a)      ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

b)      ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

c)      sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do przedszkola.
 2. Rodzice kandydata zakwalifikowanego do przedszkola są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do tego przedszkola w terminie od 7maja do 14maja br. (do godz. 15.00).
 3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do publicznego przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. Listy, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 4. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem.Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 5. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 6. Dyrektor publicznego przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 7. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego – skargę wnosi się za pośrednictwem dyrektora przedszkola, którego działanie jest przedmiotem skargi.
 8. Kolejność zgłoszeń (logowania w systemie) nie ma wpływu na pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do przedszkola.
 9. Zaznaczenie w formularzu sformułowania „Odmawiam odpowiedzi” równoznaczne jest z przyjęciem do wiadomości faktu, iż dane kryterium nie będzie brane pod uwagę na etapie kwalifikowania dziecka do przedszkola.
 10. Przedszkola w Rybniku zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący w godzinach od 8.00-13.00 (5 godzin).
 11. Opłata za godziny pozostawiania dziecka w przedszkolu powyżej ww. 5 godzin wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę (nie dotyczy dzieci realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne).
 12. Wcześniejsze otwarcie przedszkola (przed godziną 8.00) lub wydłużenie czasu jego pracy (po godzinie 13.00) uzależnione jest od zapotrzebowania rodziców i jest możliwe w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez grupę rodziców co najmniej 5 dzieci.
 13. Opłata za wyżywienie ustalana jest w zarządzeniu dyrektora konkretnej placówki.

 

 

 

 

 

*****************************************************************

Ważne ogłoszenie!

       Dyrektor Przedszkola nr 22 przypomina rodzicom o konieczności zapisu do przedszkola dzieci już uczęszczających, a chcących kontynuować edukację przedszkolną w roku szkolnym 2019/2020 - zapisu dokonujemy każdego roku.

W najbliższym czasie zostaną Państwo poinformowani o dostępności deklaracji u Intendenta.

Termin oddania wypisanych dokumentów od 18.03.2019 r. - godzina 9.00 do 22.03.2019 r. - godzina 15.00.


* Na deklaracji podpisuje się oboje rodziców.

Brak złożenia wiąże się z rezygnacją z uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020.

 

 

*******************************************************************

 

Rybnik. Miasto z ikrą. Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach