Zarządzenie nr 12/2021

Dyrektora Przedszkola nr 22 w Rybniku

z dnia 2.07.2021 r.

 

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków Przedszkola nr 22 w Rybniku

 

Na podstawie:

-     art. 106 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.);

-     § 7 i § 8 Statutu Przedszkola nr 22 w Rybniku

-     Uchwały Rady Miasta Rybnika nr 683/XLIV/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz uchwały Rady Miasta Rybnika nr 721/XLVI/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 683/XLIV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik;

-     art. 52 ust. 1, 2, 3, 12 i 15 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.);

-     art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1221 z późń. zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustalam opłatę za korzystanie z posiłków przez dzieci w Przedszkolu nr 22 w Rybniku
w kwocie 8,50 zł, na którą składają się:

a)     śniadanie - 2,00 zł,

b)     obiad -         4,50 zł

c)      podwieczorek -   2,00 zł

 

§ 2.

 1. Ustalam opłatę za korzystanie z obiadów przez nauczycieli i pracowników administracji
  i obsługi w Przedszkolu nr 22 w kwocie 4,50zł
 2. Wartość posiłków została zwiększona o 60% tytułem kosztów przygotowania posiłków.
 3. Ponadto, w przypadku pracowników administracji i obsługi, powyższa kwota zostaje powiększona o 8% podatku VAT.

§ 3.

Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat w przypadku wzrostu cen produktów żywnościowych lub wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na ceny posiłków.

 

§ 4.

 1. Rodzic zobowiązuje się przyprowadzać i odbierać dziecko jedynie w godzinach wskazanych w deklaracji z zachowaniem godzin pracy placówki określonych w Zarządzeniu Dyrektora nr 1/2021 z 18.01.2021.
 2. Rodzic zobowiązuje się do korzystania z elektronicznego systemu rejestracji wejścia i wyjścia za pomocą otrzymanej karty dostępu. Regulamin działania elektronicznego systemu określa Zarządzenie nr 11/2018 z 20.11.2018 roku.

§ 5.

 1. Dzienna stawka żywieniowa za każdy z posiłków ustalana jest wyłącznie z uwzględnieniem kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku, bez wliczania wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki, zgodnie z treścią każdorazowego zarządzenia Dyrektora Przedszkola nr 22 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków.
 2. Przedszkole nr 22 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zdrowotne spożycia przez dziecko posiłku lub jego części wynikające z przyczyn od Przedszkola niezależnych.

 

§ 6.

 1. Przedszkole za świadczone usługi żywienia oraz pobytu dziecka poza godzinami bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wynikających z uchwały Rady Miasta Rybnika nr 683/XLIV/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r., wystawia rozliczenie miesięczne lub dokument sprzedaży na żądanie rodzica.
 2. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy.
 3. Rodzic zobowiązuje się do odbioru rozliczenia miesięcznego poprzez platformę ATMS Kids do piątego dnia miesiąca następującego po każdym okresie rozliczeniowym
 4. Należności płatne są przelewem na rachunek bankowy dochodów Przedszkola o numerze

     22 1020 2472 0000 6502 0498 5653

W opisie przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, grupę, do której dziecko uczęszcza, miesiąc, za który wnoszona jest wpłata oraz tytuł wpłaty: wyżywienie/W/ … zł, pobyt/P/ … zł.

 1. Rodzic dokonuje wpłat za żywienie i pobyt z dołu, każdorazowo do piętnastego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po okresie rozliczeniowym.
 2. W przypadku nadpłaty kwota nadwyżki zaliczana jest na poczet przyszłych należności, chyba, że rodzic złoży pisemny wniosek o zwrot nadpłaty w terminie 7 dni od dnia dokonania przelewu.

 

§ 7.

 1. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Przedszkola.
 2. Nieterminowe regulowanie należności wynikających z rozliczenia miesięcznego spowoduje naliczenie odsetek od należności publicznoprawnych. Odsetki naliczane będą począwszy od pierwszego dnia następującego po terminie płatności do dnia wpłaty włącznie.

3.    Zaległość wynikająca z rozliczenia miesięcznego przekraczająca 14 dni skutkować będzie zawieszeniem świadczenia na rzecz dziecka usługi żywienia oraz pobytu dziecka poza godzinami bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynikających z uchwały Rady Miasta Rybnika nr 683/XLIV/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. 

 1. Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 398 z późn. zm.).

§ 8.

Traci moc Zarządzenie nr 4/2018 z dnia 26.06.2018 r.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2021 r.

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ŻYWIENIA

 1. "Regulamin korzystania z żywienia" określa zasady przygotowywania i wydawania posiłków, osoby uprawnione do korzystania z posiłków oraz zasady ustalania i dokonywania opłat z tytułu żywienia w Przedszkolu nr 22 w Rybniku.
 2.  
  1. Przedszkole przygotowuje posiłki we własnym zakresie.
  2. Posiłki przygotowywane są w oparciu o jadłospis przygotowywany na każdy tydzień z uwzględnieniem zasad racjonalnego żywienia.
  3. Jadłospis wywieszany jest na tablicy ogłoszeń w korytarzu Przedszkola.
  4. W Przedszkolu nie funkcjonuje wyodrębnione pomieszczenie stołówki - posiłki spożywane są w salach zajęć.
  5. Posiłki przygotowywane są w kuchni i dostarczane do sali zajęć przez woźne oddziałowe.
 3. Posiłki wydawane są w następujących godzinach:
  śniadanie - o godzinie 8:30
  obiad - o godzinie 11:30
  podwieczorek - o godzinie 13:30

  W Przedszkolu nie wydaje się posiłków na wynos.
 4. Osobami uprawnionymi do korzystania z posiłków są:
  1. dzieci, których rodzice (opiekunowie) wnoszą opłaty indywidualnie,
  2. dzieci, których dożywianie dofinansowuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku lub sponsorzy,
  3. pracownicy Przedszkola.
 5. Pracownicy kuchni mogą korzystać z obiadów na zasadach określonych w Ponadzakładowym Układzie zbiorowym Pracy dla Pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, zawartego w dniu 18 stycznia 2000 roku.
 6. Ceny posiłków ustala Dyrektor odrębnym zarządzeniem.
 7. Koszt posiłku uwzględnia:
  1. koszt surowców użytych do przygotowania posiłków (tzw. "wsad do kotła"),
  2. koszt wytworzenia posiłki - 60 % ceny "wsadu do kotła".
  3. Dzieci ponoszą tylko koszt "wsadu do kotła".
  4. Pracownicy Przedszkola ponoszą całkowity koszt obiadu.
 8.  
  1. Opłaty z tytułu żywienia dzieci naliczane będą na podstawie umowy zawartej pomiędzy Przedszkolem a rodzicem (opiekunem), z uwzględnieniem nieobecności dzieci.
  2. Nieobecność dzieci ustalana będzie na podstawie danych pochodzących z systemu ATMS Kids.
  3. Opłaty z tytułu żywienia pracownika naliczane będą na podstawie deklaracji pracownika, z uwzględnieniem nieobecności pracownika.
  4. Nieobecność pracownika ustalana będzie na zasadach określonych w prawie pracy.
  5. Opłaty z tytułu żywienia należy wnosić w terminie do 15. dnia następnego miesiąca.
 9. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 10. W sprawach spornych lub nieuregulowanych w "Regulaminie korzystania z żywienia" decyzję podejmuje Dyrektor.
Rybnik. Miasto z ikrą. Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach