Rusza rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Rybnik

 

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone co roku na wolne miejsca w przedszkolu. Witryna naborowa dla rodziców www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl będzie dostępna od 6 marca do 17 marca br.
Rodzice dzieci obecnie chodzących do przedszkola mają zagwarantowane miejsce w swoim przedszkolu i nie biorą udziału w rekrutacji a jedynie potwierdzają wolę kontynuacji.

Rodzice chcący zapisać (po raz pierwszy) dziecko do przedszkola będą mogli skorzystać z formularza elektronicznego, który po wydrukowaniu i podpisaniu, powinni złożyć wraz z dodatkowymi oświadczeniami w przedszkolu pierwszego wyboru.

O czym rodzice powinni pamiętać?

Bezwzględne pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Rybnika.
Rodzice mogą (i powinni) wybrać 3 przedszkola.
Nie ma znaczenia kolejność logowania w systemie.
Wszystkie dzieci 6-letnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
Wszystkie dzieci 5, 4 i 3-letnie mają prawo do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej, co nie znaczy, że miejsce dla dziecka musi znaleźć się w przedszkolu wybranym przez rodzica na pierwszym miejscu.
Dziecko, które ukończyło 2,5 roku może zostać objętewychowaniem przedszkolnym w szczególnie uzasadnionych przypadkach.W związku z powyższym, dzieci te będą objęte dopiero rekrutacją uzupełniającą (po zapewnieniu miejsc dzieciom w wieku od 6 do 3 lat). Dotyczy to dzieci urodzonych pomiędzy 1 stycznia a 28 lutego 2021 roku.
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu, najpierw brane są pod uwagę łącznie poniższe kryteria, z których każde ma jednakową wartość:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Następnie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez Radę Miasta:
a)        kandydat, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym, oraz kandydat samotnie wychowywany w rodzinie, którego rodzic/opiekun prawny pracuje lub studiuje/uczy się w trybie dziennym
b)        kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola i potwierdziło wolę uczęszczania nadal do tego przedszkola,
c)         kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola,
d)        kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza lub kandyduje do szkoły podstawowej w obwodzie której znajduje się przedszkole wskazane na pierwszym miejscu listy preferencji,
e)        kandydat, w stosunku do którego na pierwszym miejscu listy preferencji wskazano przedszkole znajdujące się w obwodzie szkoły podstawowej, właściwej dla miejsca zamieszkania kandydata,
f)         kandydat, którego rodzeństwo do 31 grudnia roku rekrutacji, nie będzie miało ukończonych 18 lat.

W przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rybnik jest 4950 miejsc, przy czymdo naboru będzie dostępnych ok 1350 miejsc gdyż pozostałe będą już zajęte przez dzieci kontynuujące edukację przedszkolną.

Nowością w tym roku będą świeżo oddane do użytku (po gruntownym remoncie) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego przy ulicy Śląskiej 14 w dzielnicy Chwałowice.

Proszę pamiętać: Wybieramy trzy przedszkola!

Rybnik. Miasto z ikrą. Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach