pdf
plik pdf - 289.3 KB

PISMO OD PREZYDENTA MIASTA

pdf
plik pdf - 158.6 KB

*******************************************************************************************

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PONIŻSZYM ARTYKUŁEM.

********************************************************************************8

 

 

********************************************************

Wszawica

Czym jest wszawica?

Wszawica jest chorobą, powodowaną przez pasożyta — wesz głowową (pediculus capitis). Pasożyt ten żyje wyłącznie na owłosionej skórze głowy człowieka i żywi się jego krwią. Wielkość dorosłego owada nie przekracza 2–3 mm. Larwy wszy (gnidy) mają kolor białawo-brązowy, a rozmiarem przypominają główkę szpilki. Samica składa zwykle od 6 do 8 jaj dziennie przez kolejne 20 dni. Dzięki substancji klejącej mocno przyczepiają się do skóry głowy. W ciągu 10 dni z jajeczek wylęga się larwa, która następnie przekształca się w dorosłego osobnika. Pasożyt żywi się wyłącznie krwią człowieka. W miejscu ukąszenia powstaje niewielkie zgrubienie, które swędzi i piecze. Wesz głowowa potrafi jedynie pełzać, dlatego też zarazić się nią można tylko przez bezpośredni kontakt z osobą chorą. Z tego też powodu, największe zagrożenie zakażeniem występuje wśród dzieci i młodzieży, które w przeciwieństwie do osób dorosłych nie zachowują wystarczającego dystansu - przytulają się głowami w trakcie zabawy, śpią obok siebie w czasie poobiedniej przerwy, pożyczają sobie nawzajem szczotki czy gumki do włosów.

 

Gdzie występuje wszawica?

Powszechne przekonanie, że występowanie wszy związane jest z brudem, ubóstwem oraz brakiem przestrzegania podstawowych zasad higieny, spowodowało, że temat wszawicy jest w naszym kraju tematem tabu. A fakty są takie, że wszawica od zawsze, występuje na całym świecie. Problem dotyczy wszystkich kontynentów, stref klimatycznych i populacji. Wszawica głowowa częściej dotyczy dzieci niż osób dorosłych. Rozprzestrzenianiu się zakażenia sprzyjają duże skupiska ludzkie, a możliwości jej przenoszenia są bardzo różnorodne. Wszawicą można zarazić się w przedszkolach, szkołach, na koloniach i obozach organizowanych dla dzieci i młodzieży, przez pożyczanie czapek, szalików czy wspólne korzystanie z grzebieni. Miejscem gdzie wszawica występuje najczęściej są szkoły i przedszkola. Z powodu braku edukacji rodziców jak również kadry pedagogicznej najbardziej cierpią dzieci. Te, u których stwierdzono chorobę są wykluczane z grupy i wyśmiewane przez rówieśników.

Jak zabezpieczyć się przed wszawicą?

Wszawicą można zarazić się TYLKO przez bezpośredni kontakt, dlatego zaleca się, aby:

 • Profilaktyczna kontrola włosów dzieci stała się nawykiem rodziców, zwłaszcza, jeżeli w szkole lub przedszkolu panuje wszawica. Istnieje duże prawdopodobieństwo zarażenia!
 • Domownicy nie korzystali wspólnie z rzeczy osobistego użytku, takich jak: grzebień lub szczotka, gumki do włosów, ręczniki, czapki, szaliki i inne ubrania.
 • Unikać bezpośredniego kontaktu głowami (włosami) z innymi ludźmi. Zasada ta dotyczy przede wszystkim dzieci. Nie ma skutecznych metod zapobiegających zakażeniu się wszawicą.

Jak rozpoznać wszy u dzieci?

Najbardziej charakterystycznym objawem wszawicy jest świąd. Gdy nasze dziecko nieustannie drapie się po głowie, należy niezwłocznie skontrolować skórę głowy i włosy dziecka. Gnidy (jaja wszy) występują zwykle u nasady włosów, mają biały kolor i przypominają łupież (w przeciwieństwie do łupieżu nie da się ich łatwo usunąć). Wszy występują najczęściej za uszami i z tyłu głowy tuż nad karkiem. Dorosłe osobniki widoczne są gołym okiem. Ponieważ odnóży nie widać, wyglądają jak „ziarenka sezamu". Jeżeli stwierdzimy lub tylko podejrzewamy u dziecka wszawicę, powinniśmy niezwłocznie przejrzeć głowy pozostałych domowników i skontaktować się z farmaceutą lub lekarzem.

Jak leczyć?

Wszawicę można wyleczyć. W tym celu należy:

 • ściśle trzymać się zaleceń lekarza/ farmaceuty,
 • sprawdzić czy zakupiony specyfik jest bezpieczny dla dzieci,
 • zapytać farmaceutę, czy produkt nie powoduje alergii i nie drażni skóry głowy,
 • zastosować odpowiedni preparat, który pomoże skutecznie a zarazem bezpiecznie wyeliminować chorobę,
 • pamiętać, że każde leczenie trzeba powtórzyć po 7-8 dniach, aby mieć pewność, że nie nastąpi nawrót wszawicy.

Dodatkowo warto wiedzieć, że:

 • Wesz głowowa nie potrafi przeżyć bez swojego żywiciela — człowieka, dlatego też odkażanie domu lub mieszkania nie jest konieczne,
 • Wesz głowowa nie bytuje na zwierzętach domowych (pies, kot), dlatego nie musisz przeglądać sierści zwierząt w obawie, że mogą być przyczyną zakażenia,
 • Wszy nie skaczą i nie pływają i dlatego do zakażenia może dojść jedynie przez bezpośredni kontakt głowy z głową,
 • Problem dotyczy w równym stopniu chłopców i dziewczynek. Wiadomo jednak, że dzieci z dłuższymi włosami łatwiej mogą zostać zainfekowane,
 • Należy sprawdzać głowę dziecka raz na 2 tygodnie oraz po każdym powrocie dziecka z wakacji lub wycieczek szkolnych.

 

**********************************************

 

 

 

 

 

 

 

WAŻNA INFORMACJA !

Na terenie miasta Rybnika od stycznia br. funkcjonują 4 punkty nieodpłatnych porad prawnych oraz 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Szczegóły dotyczące beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej,dziedzin prawa oraz form udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej bądź nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,a także sposobu umawiania spotkań w tych punktach dostępne są na miejskiej stronie internetowej pod linkiem:

https://www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/aktualnosci/aktualnosc/bezplatna-pomoc-prawna-oraz-bezplatne-poradnictwo-obywatelskie/

 

***************************************************

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 11/ 2018

DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 22 W RYBNIKU

z dnia 20.11.2018r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu działania elektronicznego systemu rejestracji godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

 

na podstawie art.68 ust.1 pkt. Ustawy z dnia 14.12.2016 Prawo oświatowe,

zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Wprowadza się Regulamin działania elektronicznego systemu rejestracji godzin pobytu dziecka w Przedszkolu nr 22 w Rybniku.
 2. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 3. Zobowiązuje się wszystkich rodziców/opiekunów do zapoznania się z Regulaminem, podpisując jednocześnie stosowne oświadczenie, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

               Wykonanie zarządzenia powierza się Intendentce przedszkola

 

Dyrektor Przedszkola nr 22 w Rybniku

Mgr Olga Wodecka-Oskroba

 

 

 

załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 11/2018

 

REGULAMIN DZIAŁANIA ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI GODZIN POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU NR 22 W RYBNIKU.

 

 1. Pobyt dziecka w przedszkolu rejestrowany jest w oparciu o elektroniczny system.
 2. W rybnickich przedszkolach podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 8.00-13.00.
 3. Pobyt dziecka w czasie realizacji podstawy programowej jest bezpłatny.
 4. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę poza podstawą programową wynosi 1 zł.
 5. Do elektronicznej rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu służy dyskietka (karta zbliżeniowa).
 6. Przedszkole zapewnia każdemu dziecku jedną dyskietkę (kartę zbliżeniową) nieodpłatnie. Dyskietka (karta zbliżeniowa) ta stanowi własność przedszkola i przy rozwiązaniu umowy z przedszkolem, opiekun zobowiązany jest do jej zwrotu.
 7. Opiekun ma prawo odpłatnie zamówić dodatkowo dowolną liczbę dyskietek (kart zbliżeniowych) przypisanych do danego dziecka w cenie 7 zł.
 8. Zgubienie nieodpłatnie otrzymanej dyskietki (karty zbliżeniowej) skutkuje koniecznością jej odkupienia w cenie 7 zł lub zastąpienia inną posiadaną dyskietką (kartą zbliżeniową) zarejestrowaną i aktywną w systemie.
 9. Opiekun przyprowadzając dziecko zobowiązany jest zarejestrować na odpowiednim czytniku jego wejście a odbierając zarejestrować na drugim czytniku jego wyjście z przedszkola za pomocą dyskietki (karty zbliżeniowej) indywidualnie przydzielonej dziecku.
 10. System nalicza opłatę za rzeczywisty pobyt dziecka miesięcznie w jednodniowych okresach rozliczeniowych.
 11. System elektroniczny zawiera dodatkowe bezpłatne 10 minut (zwane buforem) przed wejściem i dodatkowe bezpłatne 10 minut po czasie pobytu dziecka.
 12. W przypadku pozostawienia dziecka w przedszkolu po jego godzinach pracy zostanie naliczona kara w wysokości 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 13. Czas pobytu dziecka przed i po podstawie programowej oraz przed i po 10 minutowym buforze sumuje się.
 14. W przypadku uroczystości organizowanych przez przedszkole w godzinach wykraczających poza godziny deklarowane nie będzie naliczana dodatkowa opłata za pobyt dziecka. Zmiany te będą wprowadzane przez przedszkole ręcznie, bez konieczności składania wniosku przez rodzica.
 15. Zajęciami poza podstawą programową, za które nie jest naliczana opłata są religia/etyka oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
 16. W przypadku niedopełnienia obowiązku zarejestrowania system naliczy opłatę pobytu dziecka:

a)      od godziny otwarcia przedszkola, w przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola bez elektronicznej rejestracji,

b)      do godziny zamknięcia przedszkola, w przypadku wyjścia dziecka z przedszkola bez elektronicznej rejestracji.

 

***********************************************************************************

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

        Indywidualne nauczanie, pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz kształcenie uczniów niepełnosprawnych:

       Podstawy prawne kształcenia specjalnego i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zawarte są w następujących dokumentach:

1) Kształcenie specjalne:
• art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)
Podstawą organizowania kształcenia specjalnego dla ucznia jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną w tym specjalistyczną.

• art. 68 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)
Dyrektor szkoły lub placówki odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

2) Organizacja kształcenia specjalnego w przedszkolu:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz.1578)

3) Indywidualne nauczanie w odniesieniu do przedszkoli:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r.
w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2017r. poz. 1616)

4) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r.
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017r., poz. 1591)

 

* Na stronie głównej Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl) w zakładce: „Zwiększenie szans” , a następnie w zakładce „pomoc psychologiczno-pedagogiczna” znajdują się materiały dla rodziców.

* Informacje pochodzące ze strony www.men.gov.pl:
Ilekroć jest tutaj mowa o „szkole”, należy przez to również rozumieć „przedszkole”

 

Kształcenie specjalne
• Uczeń na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, ma otrzymać wsparcie w szkole. To gwarantuje mu prawo oświatowe.
• Dyrektor szkoły wraz z nauczycielami ma obowiązek dostosować sposób organizacji zajęć szkolnych do wskazań zawartych w tym dokumencie oraz potrzeb ucznia, które zostaną rozpoznane podczas wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, która musi zostać dokonana po dostarczeniu do szkoły orzeczenia.
• Rodzice mogą wziąć udział w tej ocenie i powinni zostać poinformowani przez dyrektora szkoły o takiej możliwości.
• Szkoła ma obowiązek opracować dla ucznia indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, tzw. IPET.       W tym programie ma być określone jakimi zajęciami uczeń będzie objęty i w jakiej formie będą one realizowane.
• Może się zdarzyć, że część zajęć będzie miał z rówieśnikami w klasie lub mniejszej grupie, a część zajęć będzie prowadzona w formie indywidualnej w ramach kształcenia specjalnego. Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb ucznia.
• Dyrektor szkoły ma obowiązek poinformować rodziców i opiekunów dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi o spotkaniach zespołu nauczycieli i specjalistów opracowujących indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. To rodzic najlepiej zna swoje dziecko i musi mieć wpływ na ustalenie organizacji kształcenia.


Indywidualne nauczanie:
• Nie można utożsamiać indywidualnego nauczania z kształceniem specjalnym uczniów z niepełnosprawnościami. Uczniowie z niepełnosprawnościami powinni uczyć się w szkole ze swoimi rówieśnikami.
• Indywidualne nauczanie jest formą kształcenia przeznaczoną tylko dla uczniów chorych, którym stan zdrowia czasowo uniemożliwia chodzenie do szkoły. Chodzi o uczniów, którzy są po wypadkach, z urazami, z ciężkimi chorobami, np. nowotworowymi. To do tych uczniów kierowane są przepisy, które gwarantują im możliwości realizacji obowiązku szkolnego w czasie, kiedy nie mogą uczęszczać do szkoły i dlatego realizują zajęcia edukacyjne w domu. Uczeń wraca do szkoły, jeśli jego stan zdrowia poprawi się.
• Niepełnosprawność nie jest wskazaniem do kierowania ucznia na indywidualne nauczanie. Uczeń z uwagi na swoją niepełnosprawność ma mieć w miarę możliwości i swoich potrzeb odpowiednio zorganizowane zajęcia w szkole w ramach indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET).
• Przy organizowaniu indywidualnych zajęć w szkole dla ucznia z niepełnosprawnością nie jest potrzebna zmiana orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, ani tym bardziej orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.
• Uczniowie z niepełnosprawnościami mogą mieć zajęcia organizowane z klasą, a także indywidualnie lub w małej grupie. Potrzebę organizacji zajęć indywidualnych lub zajęć w małej grupie określa zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem w szkole. Zespół ten opracowuje dla ucznia indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET). Rodzice uczniów włączeni są w pracę zespołu. Potrzeby w tym zakresie mogą być również określone w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia:
• Uczniowie chorzy, którym stan zdrowia umożliwia chodzenie do szkoły, ale powoduje trudności w funkcjonowaniu wymagające zajęć w formie indywidualnej, mogą być objęci zindywidualizowaną ścieżką kształcenia (na podstawie opinii wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną).
• Zindywidualizowana ścieżka obejmuje zajęcia wspólne z klasą i zajęcia indywidualne z uczniem w szkole. Ta forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie dotyczy uczniów obejmowanych kształceniem na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy obejmowani są różnymi formami wsparcia na terenie szkoły – w tym również
• indywidualnymi zajęciami – na podstawie indywidulanych programów edukacyjno-terapeutycznych.
• Liczba godzin zajęć uzależniona jest od potrzeb i możliwości ucznia. Zadaniem dyrektora szkoły jest ustalenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem lub w klasie z rówieśnikami (z uwzględnieniem opinii publicznej poradni oraz konieczności realizacji przez ucznia podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej kształcenia w zawodach). Brak określenia w przepisach minimalnego lub maksymalnego wymiaru godzin zajęć realizowanych indywidualnie z uczniem pozwala dyrektorowi zaplanować i zorganizować proces kształcenia ucznia odpowiadający jego potrzebom i możliwościom psychofizycznym. Takie elastyczne rozwiązanie wzmacnia obowiązki szkoły w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem.
• Nie można odmówić uczniowi niepełnosprawnemu nauki w szkole. Uczeń z niepełnosprawnościami ma takie same prawo do edukacji w szkole jak uczeń pełnosprawny. Prawo ucznia jest jednocześnie zobowiązaniem dla szkoły. Uczeń z niepełnosprawnościami ma mieć w ramach swoich możliwości zajęcia w szkole.
• Tylko stan zdrowia ucznia może powodować, że zajęcia muszą być organizowane w domu.
• Szkoła musi nie tylko dostosować formę zajęć do zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego i wskazać ją w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, ale wykorzystać wszystkie możliwości wsparcia ucznia i nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniem, jakie wynikają z przepisów prawa, by umożliwić uczniowi z niepełnosprawnością bezpieczny pobyt w szkole, opiekę i dostosowanie metod pracy do jego potrzeb i możliwości (np. zapewnić pomoc dodatkowego nauczyciela lub personelu pomocniczego, zapewnić odpowiedni sprzęt specjalistyczny, dostosowane podręczniki i materiały edukacyjne, dostosowane metody pracy).
• Celem wszystkich działań powinno być wspieranie funkcjonowania dziecka w grupie rówieśników. Przepisy prawa dają szereg możliwości dyrektorowi szkoły, jak i nauczycielom w tym zakresie, którzy powinni z nich korzystać.

 

* W Ośrodku Rozwoju Edukacji (ORE) - www.ore.edu.pl został powołany Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych , który zajmuje się tematyką kształcenia specjalnego i edukacji włączającej. Wszystkie informacje znajdują się na podanej stronie.
* Ponadto informacje dotyczące edukacji włączającej zamieszczone zostały także na stronie kuratorium oświaty w Katowicach : www.kuratorium.katowice.pl

 

 

 *****************************************************************************

 

 

Ramowy rozkład dnia dziecka w przedszkolu

6:30 - 8:15

Schodzenie się dzieci, swobodne zabawy według zainteresowań dzieci, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne, swobodna działalność plastyczna, praca nauczycielki z dziećmi indywidualnie lub w małym zespole.

8:15 - 9:00

Zestaw ćwiczeń lub zabaw porannych, zabiegi higieniczne, śniadanie, przygotowanie do zajęć.

9:00 - 11:20

Organizowanie sytuacji wychowawczo - dydaktycznych sprzyjających osiąganiu celów z zakresu wychowania umysłowego, zdrowotnego, społeczno - moralnego i estetycznego z całą grupą wg programu wychowania przedszkolnego:

 • 3-latki - 1 zajęcie około 10 minutowe
 • 4-latki - 1 zajęcie około 20 minutowe, w drugim półroczu 2 zajęcia
 • 5-latki - 2 zajęcia około 20 minutowe
 • 6-latki - 2 zajęcia około 30 minutowe

Swobodna działalność dzieci w zależności od potrzeb i aktualnych zainteresowań, życzeń
i oczekiwań dzieci, ich kondycji psychicznej i fizycznej w danym dniu, pogody - mogą to być : zajęcia i zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, konstrukcyjne badawcze, ruchowo - taneczne, dydaktyczne, spacery, zabawy w ogrodzie.

11:20 - 12:15

Zabiegi higieniczne, obiad.

12:15 - 16:00

Poobiedni odpoczynek - słuchanie literatury, oglądanie książek, zabawy relaksacyjne, organizowanie sytuacji dydaktycznych z całą grupą, zespołowo lub indywidualnie, swobodna działalność dzieci j.w.; zabawy w ogrodzie, praca wspomagająca indywidualna lub z małą grupą; zabiegi higieniczne, podwieczorek; swobodna działalność dzieci, prace porządkowo - gospodarcze, kontakty indywidualne z rodzicami.

 

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU

PRZEDSZKOLA NR 22 W RYBNIKU

 

 

Misja placówki
Misja Przedszkola ma się opierać na czterech filarach.

Dążymy do tego, by:

1) DZIECKO…
…by było świetnieprzygotowane do podjęcia nauki szkolnej oraz by mogło odnaleźć się w dzisiejszym świecie,

2) RODZICE…
... by darzyli placówkę pełnym zaufaniem i z chęcią powierzali nam swoje dzieci,

3) PRACOWNICY PRZEDSZKOLA…
… by praca dawała im radość i satysfakcję

4) PRZEDSZKOLE…
… by postrzegane było jako miejsce bezpieczne i odpowiednie dla naszych podopiecznych.

Cała przedstawiona przeze mnie koncepcja rozwoju Publicznego Przedszkola nr 22 jest oparta o tworzenie dziecku warunków optymalnego rozwoju we wszystkich sferach: emocjonalnej, poznawczej, fizycznej i społecznej. Jeśli dane mi będzie kierować przedszkolem, od pierwszego dnia będę dążyć, do tego aby cały personel oraz rodzice, uświadomili sobie, że tak pojęta integracja przynosi korzyści zarówno dzieciom, jak i dorosłym.
Wierzę w to, iż urzeczywistnienie tejże misji będzie angażowało cały personel pedagogiczny, administracyjno-obsługowy, jak również rodziców. Efektem tego będzie przedszkole, w którym dzieci będą się czuły szczęśliwe, spełnione, bezpieczne i ważne, a co szczególnie jest warte podkreślenia- będą tu przychodziły z nieskrywaną radością.

Wizja rozwoju placówki na lata 2018-2023:

 

 1. Edukacja i wychowanie:
 1. Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności Śląska, kultywowanie regionalizmu oraz poczucia tożsamości z Małą Ojczyzną jako priorytet działań.
 2. Zaznajomienie dzieci z elementami programowania poprzez uczestnictwo w akcji „Kodowanie na dywanie”, organizacja szkolenia, udział w warsztatach.
 3. Prowadzenie zajęć metodą projektu edukacyjnego, innowacyjne działania dydaktyczne.
 4. Umożliwianie dzieciom obcowania ze sztuką: zapraszanie teatrzyków do placówki, wyjazdy poza przedszkole na przedstawienia teatralne, wystawy itd.
 5. Zaistnienie przedszkola na arenie międzynarodowej: udział w programie E-Twinning
 6. Uczestnictwo w programach profilaktyczno- zdrowotnych, m.in.: „Czyste powietrze wokół nas”, „Kubusiowi przyjaciele natury”, „Akademia Aquafresh” itd.
 7. Uwrażliwianie członków społeczności przedszkola na niedolę innych ludzi na świecie poprzez uczestnictwo w programach pomocowych, np. UNICEFu.
 8. Nadanie imienia placówce.
 9. Realizacja programu wychowawczego przedszkola oraz jego monitoring.
 10. Umożliwienie realizacji programów i projektów własnych nauczycieli, zachęcanie, motywowanie, aktywizowanie.
 11. „Z książką za pan brat”- codzienne czytanie książek, a także uczestnictwo w wydarzeniach związanych z czytelnictwem, np. spotkania z autorami książek dla dzieci.
 12. Organizowanie warsztatów służących zapoznaniu z nowymi formami plastycznymi, np. monotypia, decoupage itd.
 13. Cykliczne wystawy i galerie prac dzieci- zarówno w przedszkolu, jak i poza nim, np. MDK Boguszowice, Biblioteka itd.
 14. Uczestnictwo dzieci w różnych konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich itd. na poziomie miejskim, regionalnym, ogólnopolskim
 15. Nieodpłatne kółka zainteresowań, np. plastyczne, taneczne, gwary śląskiej.
 16. „RUP- Rybnicki Uniwersytet Przedszkolaka”- nawiązanie współpracy z AGH w Jastrzębiu Zdroju oraz innymi przedstawicielami świata nauki, spotkania, pokazowe doświadczenia, seminaria.
 17. Organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej i socjalnej dla potrzebujących wychowanków oraz ich rodzin.
 18. Propozycja odnośnie szerokiej gamy dodatkowych zajęć dla dzieci: szachy, warsztaty ceramiczne, gimnastyka korekcyjna, dogoterapia, hipoterapia i inne, w zależności od zgłaszanych potrzeb i możliwości.

 

 1. Współpraca z rodzicami:
 2. Dążenie do jednolitości oddziaływań edukacyjno- wychowawczych między przedszkolem, a domem rodzinnym.
 3. Wspólne pozyskiwanie sponsorów na rzecz przedszkola.
 4. Kontynuacja sprawdzonych form współpracy z rodzicami, wypracowanie nowych sposobów.
 5. Obopólność w przepływie informacji: przedszkole przekazuje rodzicom rzetelną informację o swej działalności, natomiast druga strona przekazuje placówce uwagi o jej poczynaniach.
 6. Organizowanie uroczystości i spotkań mających wzmacniać więź przedszkola z rodziną, rodziców z dzieckiem.
 7. Przekazywanie informacji odnośnie postępów i deficytów dziecka, wyniki diagnozy oraz obserwacji.
 8. Wspieranie działań wychowawczych rodziców poprzez organizowanie spotkań ze specjalistami, doradcami, terapeutami, warsztaty umiejętności rodzicielskich.
 9. Informowanie rodziców o planowanym jadłospisie: aktualizowanie danych na stronie internetowej przedszkola.
 10. Efektywne komunikowanie się z rodzicami: strona internetowa przedszkola, spotkania indywidualne, zajęcia otwarte, prelekcje na zebraniach, ogłoszenia na tablicy poszczególnych grup.
 11. Zapraszanie rodziców- pasjonatów do zaprezentowania swojego hobby na forum grupy czy też przedszkola, współtworzenie procesu dydaktycznego.
 12. Uczestnictwo rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” na terenie przedszkola.
 13. Angażowanie nowych rodziców w życie przedszkola, wciąganie w akcje na rzecz placówki.

 

 1. Współpraca ze środowiskiem i instytucjami:
 2. Utrzymanie status quo jeśli chodzi o współpracę ze środowiskiem, sprawdzonymi partnerami przedszkola.
 3. Kontynuowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z Organem Prowadzącym i Organem Nadzoru Pedagogicznego.
 4. Pozyskiwanie kolejnych ludzi, firm, instytucji, którą są życzliwe dzieciom i przedszkolu a tym samym włączenie ich w poprawę warunków edukacji, wychowania i opieki.
 5. Planowe i świadome prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych placówki względem rodziców oraz osób odwiedzających przedszkole, poprzez dbanie o estetykę pomieszczeń, własne, inspirujące inicjatywy oraz poprzez stronę internetową i współpracę    z lokalnymi mediami.
 6. Organizowanie festynów środowiskowych- kształtowanie poczucia jedności z najbliższym otoczeniem.
 7. Upowszechnienie informacji o placówce poprzez wydawanie gazetki przedszkolnej oraz prowadzenie kroniki przedszkolnej.
 8. Uczestnictwo wychowanków w obchodach Dożynek, Dnia Seniora itp.
 9. Współpraca z instytucjami wspomagającymi działania edukacyjno-wychowawcze przedszkola:

- Rada Dzielnicy Gotartowice, organizowacja imprez dla dzieci: Dzień Dziecka, Mikołajki, itp.,

- OSP Goratowice, obchody Dnia Strażaka, pogadanki dla dzieci odnośnie bezpieczeństwa podczas kontaktów z ogniem, pokazy użycia sprzętu gaśniczego itp.,

- Aeroklub ROW Rybnik,

- właściciele pobliskich sklepów i firm,

- Biblioteka filia nr 3, wizyty dzieci na zajęciach bibliotecznych, zaznajomienie  z książką oraz działaniem biblioteki, cykliczne wyjścia,

- SP nr 20: lekcje pokazowe dla dzieci 6-letnich, wspólne inicjatywy edukacyjne, wymiana doświadczeń,

- Parafia NSPJ w Boguszowicach,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: diagnozowanie dzieci, warsztaty wspomagające rodziców, nauczycieli,

- placówki edukacyjne zarówno publiczne jak i niepubliczne: wspólne warsztaty, wymiana doświadczeń,

- przedszkola i placówki z zagranicy dzięki uczestnictwu w programie E-Twinning,

- Policja oraz Straż Miejska w Rybniku: pogadanki i zajęcia profilaktyczne dla dzieci,

- Schronisko dla Zwierząt w Rybniku,

- Związki Zawodowe: kopalnianie i oświatowe.

 

 1. Współpraca z Radą Pedagogiczną (atmosfera pracy):
 2. Dbanie o bezpieczeństwo wychowanków oraz kadry.
 3. Duży nacisk na rozwój i doskonalenie kadry pedagogicznej w celu podwyższenia poziomu pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej.
 4. Przykład dyrektora jako motywacja dla personelu do samokształcenia, doskonalenia swoich umiejętności oraz podnoszenia kwalifikacji.
 5. Rozpoznawanie chęci nauczycieli w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji oraz dostosowanie ich do potrzeb przedszkola.
 6. Organizowanie szkoleniowych Rad Pedagogicznych oraz WDN.
 7. Korzystanie ze szkoleń online, środków unijnych oraz grantów.
 8. Umożliwianie nauczycielom działań związanych z awansem zawodowym.
 9. Prezentowanie osiągnięć nauczycieli, promowanie działań innowacyjnych na forum lokalnym, a także ogólnopolskim (artykuły na stronie internetowej przedszkola, w prasie lokalnej, w czasopismach i na stronach internetowych o tematyce pedagogicznej).
 10. Prowadzenie zajęć pokazowych dla młodych nauczycieli, wymiana doświadczeń.
 11. Dbałość o dobrą atmosferę pracy poprzez uczestnictwo kadry we wspólnych wyjazdach integracyjnych, spotkaniach, imprezach kulturalnych itd.
 12. Połączenie celów placówki ze stylem pracy i osobowością nauczyciela.
 13. System motywowania oparty o jasne, przejrzyste dla ogółu kryteria z wyraźnym ukierunkowaniem na promowanie innowacyjnych metod pracy i wkładu własnego          w pracę.
 14. Konsekwencja i częstotliwość w udzielaniu gratyfikacji, odznaczeń i wyróżnień dla pracowników osiągających szczególnie wysoki poziom w pracy dydaktyczno-wychowawczej

 

 1. Doskonalenie bazy przedszkola:
 2. Doposażenie placu zabaw: bramki piłkarskie, zabawki terenowe itp.
 3. Stworzenie w ogrodzie miejsca do grillowania.
 4. Zakup strojów (koszulek i/lub spódniczek i/lub spodni) w kolorystyce zgodnej z nazwami grup.
 5. Ocieplenie i pomalowanie elewacji budynku.
 6. Sukcesywne uzupełnianie wyposażenia placówki w nowoczesny sprzęt i środki multimedialne, które zdecydowanie uatrakcyjnią proces dydaktyczny
 7. Próba pozyskania środków z funduszy unijnych - pisanie projektów  i występowanie z nimi do odpowiednich adresatów, realizacja projektów.
Rybnik. Miasto z ikrą. Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach